nahoru

Obchodní podmínky

obchodní korporace F-communication s.r.o., IČ: 27935736, se sídlem Horažďovice, Husovo náměstí 147, okres Klatovy, PSČ 34101, zapsané pod sp. zn. C 22289 vedená u Krajského soudu v Plzni

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen “VOP“) upravují vzájemné vztahy (práva a povinnosti) smluvních strany kupní smlouvy, v níž na straně jedné jako prodávající vystupuje společnost F-communication s.r.o., IČ: 27935736, se sídlem Horažďovice, Husovo náměstí 147, okres Klatovy, PSČ 34101, zapsané pod sp. zn. C 22289 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále jen „prodávající“) a na straně druhé vystupuje kupující (dále jen „kupující“).

Prodávající provozuje internetový ochod na webové adrese www.f-mobil.cz (dále též jen
„F-mobil“ nebo „prodávající“), jehož prostřednictvím nabízí k prodeji produkty a služby třetím osobám.

Další bližší informace o prodávajícím jsou uvedená na webových stránkách www.f-mobil.cz.

II. Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní korporací a podnikatelem, který v rámci své obchodní činnosti přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky nebo těmto poskytuje služby.

Kupující je zákazníkem prodávajícího, který prostřednictvím internetového obchodu F-mobil objednává a kupuje zboží nebo služby nabízené prodávajícím. Kupující je spotřebitelem nebo podnikatelem.

Spotřebitel je každý člověk nakupující v našem internetovém obchodu, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Každá osoba, která při objednání zboží (vyplnění objednávkového formuláře) uvede svoje identifikační číslo podnikatele, tímto právním jednáním potvrzuje prodávajícímu, že jest podnikatelem dle ujednání těchto VOP a jako podnikatel vystupuje. Osoba uvádějící při objednávce zboží svoje identifikační číslo bere na vědomí, že se na ni vztahují pravidla a ujednání těchto VOP pro podnikatele.

III. Seznámení s VOP, reklamačním řádem a dopravními podmínkami

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP, jejichž nedílnou součástí je také sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod. F-communication s.r.o. nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující obdrží spolu s potvrzením objednávky prostřednictvím e-mailové schránky také kopii VOP v uchovatelném formátu umožňující jejich opakované čtení.

IV. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající F-mobil sděluje kupujícímu, že:

 • a.    Náklady na komunikaci na dálku se neliší od sazby stanovených operátorem Kupujícího (např. platby za internet, platby mobilnímu operátorovi apod.). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.
 • b.    Požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím, případně uhradit zálohu nebo obdobnou platbu v případech týkajících se požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány prodávajícím.
 • c.    Prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou či takové, jejichž předmětem je opakované plnění. Pokud takové smlouvy uzavře nebo zprostředkuje, budou podmínky dodání a cena zboží nebo služeb, stejně jako ujednání o nákladech na dodání, poplatcích a daních předmětem samostatné smlouvy.
 • d.    V případě  uzavírání licenčních smluv na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
 • e.    Ceny zboží a služeb jsou na webu internetového obchodu F-mobil uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Cena dodání (dopravy) zboží nebo služeb uvedených na webu internetového obchodu F-mobil jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 • f.    V případě, že kupující je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, jde-li o:
 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • g.    Pro účinnost a určitost právního jednání kupujícího spočívající v uplatnění práva na odstoupení od smlouvy doporučuje prodávající kupujícímu toto odstoupení zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu reklamace@f-mobil.cz.
 • h.    Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít formulář „odstoupení od smlouvy“, který je přílohou těchto VOP.
 • i.    Odstoupení od smlouvy kupujícím musí vždy obsahovat určité a nezaměnitelné určení kupní smlouvy (objednávky) a to jejím číslem, identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště), číslo bankovního účtu pro vrácení peněžitého plnění a výslovný projev vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy v ochranné lhůtě 14-ti dnů.
 • j.    Pokud má kupující zájem o sjednání jiného způsobu vrácení peněžitého plnění za zboží nebo služby poskytnuté prodávajícím při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů dle písm. f. tohoto článku uvede tuto žádost výslovně do písemného odstoupení od smlouvy. Nebude-li tato žádost uvedena výslovně, budou peněžité prostředky poskytnuty kupujícímu zpět stejným způsobem, jakým byla uhrazena kupní cena.
 • k.    V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • l.    Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 • m.    Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
 1. o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;
 6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;
 8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů;
 9. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
 10. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího a zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;
 11. o dodávce zboží nebo služeb, k jejichž užívání je nutné zadání aktivační kódu, který nelze zadat opakovaně, pokud kupující tento kód zadal (použil).
 • n.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 1200 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tuto lze využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • o.    Informace o řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webových stránkách: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr Na těchto uvedených webových stránkách je také přímo k dispozici formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu, jakož i pravidla pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.  

 

V. Kupní smlouva

 • a) Uzavření kupní smlouvy – oferta a akceptace

Kupní smlouvu uzavře prodávající a kupující, který je spotřebitelem uzavře tak, že akceptuje nabídku F-mobil uvedenou na internetovém obchodě. Prodávající následně tuto objednávku přijme a přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při vyplnění objednávky. Přílohou potvrzovacího e-mailu je aktuální znění VOP včetně reklamačního řádu a     formulář pro případné odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy může být v potvrzovacím e-mailu uveden formou odkazu na webové stránky prodávajícího. Potvrzovací e-mail taktéž obsahuje identifikaci prodávajícího (název, IČ, sídlo) a datum a čas uskutečnění objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky F-mobilu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující F-mobilu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu F-mobilu kupujícímu s tímto jeho návrhem. Přílohou tohoto závazného souhlasu je i aktuální znění VOP včetně reklamačního řádu. Pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel) je nabídka zboží a služeb považována za výzvu k podání oferty prodávajícímu.
Zasláním objednávky prodávajícímu kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

F-mobil si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.
Kupující dokončením objednávky nemá nárok na storno objednávky. Objednávku zrušit nebo stornovat lze pouze po předchozí dohodě s prodávajícím a za předpokladu, že zboží ještě nebylo expedováno.

 • b) Práva a povinnosti smluvních stran

Kupní smlouvou se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží nebo službu (předmět koupě) a umožnit mu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě. Kupující se zavazuje za zboží nebo služby (předmět koupě) zaplatit sjednanou kupní cenu a předmět koupě převzít. Kupující se též zavazuje uhradit sjednanou cenu přepravy včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě do doby úplného zaplacení kupní ceny. Kupující se tak stane vlastníkem předmětu koupě až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží nebo služby (předmět koupě) kupujícímu včetně všech dokladů k tomuto náležejícím. Prodávající splní tuto povinnost tím, že kupujícímu umožní nakládat s věcí ve sjednaném místě plnění.


Při dodání zboží nebo služeb podnikateli odesláním se za splnění povinnosti dle přechozího odstavce považuje předání předmětu koupě prvnímu dopravci k přepravě. Současně je prodávající povinen umožnit kupujícímu uplatnit veškerá práva ze smlouvy o přepravě vůči dopravci.
Za předání předmětu koupě spotřebiteli v případě jeho odeslání se považuje předání předmětu koupě kupujícímu dopravcem.

Všechny vystavené faktury jsou kupujícímu zasílány v elektronické podobě ve formátu PDF na Email, který je součástí každé elektronicky vytvořené objednávky. K tomuto způsobu zasílání faktur není třeba souhlasu osoby, pro kterou se zdanitelné plnění uskutečňuje. Faktura ve formátu PDF obsahuje stejné položky jako listinná faktura. Faktura ve formátu PDF bude vždy vystavena a odeslána na kontaktní Email následující den od expedice zboží. Na žádost kupujícího zasíláme faktury v tištěné formě pouze při expedici zboží.
Fakturou se rozumí daňový a účetní doklad. V případě zvláštního ujednání může prodávající ve faktuře určit splatnost kupní ceny. Práva a povinnosti zakládá kupní smlouva jako hmotněprávní úkon (právní jednání) účastníků smlouvy. Faktura nezakládá práva a povinnosti smluvním stranám.

Kupující hradí za konkrétní zboží nebo služby dodávané podle kupní smlouvy vždy jen jednou. Pokud dojde od prodávajícího k vystavení více účetních nebo daňových dokladů (faktura, potvrzení o objednávce, výzva k plnění apod.) k témuž předmětu koupě (zboží nebo služby) hradí kupující vždy jen jednou sjednanou kupní cenu uvedenou na prvním účetním dokladu, který je mu doručen.
Pokud prodávající, nebo třetí osoba (za konkrétní prodávajícím dodávané zboží) vystaví opakovaně účetní nebo daňový doklad, byť s výzvou „k úhradě“ apod. kupující není povinen hradit dané konkrétní zboží znovu nebo opakovaně. Hradí se vždy jen konkrétní sjednaná kupní cena v kupní smlouvě za konkrétní předmět koupě (zboží nebo služby) a to jedinkrát.

Pokud stornovaná vyřízená objednávka nebo nevyzvednutá objednávka zaslaná na dobírku nebude kupujícím vyzvednuta, bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží, tj. poštovné a doběrečné. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou ve výši nákladů na expedici zboží. Kupující se tímto zavazuje prodávajícímu shora uvedené náklady a smluvní pokutu uhradit na vyzvání prostřednictvím e-mailové adresy zadané kupujícím při vyplnění objednávky.

VI. Práva z vadného plnění

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
F-mobil odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména F-mobil odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které F-mobil nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití F-mobil uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu F-mobil nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že F-mobil nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady můžou upravit reklamační podmínky F-mobilu.

Na baterie je záruční lhůta 24 měsíců, dle občasnkého zákoníku. Její životnost je však 6 měsíců, nebo překročení maximálního počtu nabíjecích cyklů udáváného výrobcem.
Záruční lhůta na náhradní díly je 24 měsíců. Pokud není díl měněn v autorizovaném servisu, na použítý nemusí být záruka uznána. K reklamaci LCD je vyžadován protokol o montáži v autorizovaném servisu! 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že F-mobil neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). F-mobil je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

VII. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být F-mobilu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje F-mobil a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. V případě dohody kupujícího a prodávajícího je možné peníze vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též formulář poskytovaný F-mobilem, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny F-mobilu či na adresu elektronické pošty F-mobilu reklamace@f-mobil.cz .
V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí F-mobil peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený F-mobilem) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem, kterým došlo k úhradě kupní ceny, nikoli však dříve, než bude zboží prodávajícímu kupujícím předáno nebo kupující prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí F-mobil do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může F-mobil uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. F-mobil je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. F-mobil spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy


Odstoupení od kupní smlouvy se řídí Občanským zákoníkem (z.č. 89/2012 Sb. v platném znění). Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy z nesprávného obrázku přiřazeného k názvu zboží, popisu zboží a parametrů zboží, které se k produktu vztahují. Pro kupní smlouvu a dodání zboží je rozhodující vždy název objednaného zboží.
V případě vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty doporučujeme, aby produkt byl ve stejném stavu, jako jsme Vám ho předávali. Produkt by měl být řádně zabalen, očištěn, inicializován do továrního nastavení a dodán spolu s kompletním balením. Pokud bude zboží například špinavé, může to být důvodem pro snížení ceny.
F-mobil si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. F-mobil zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny na účet.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi F-mobilu po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka nebo žádosti zákazníka zaslané prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu prodávajícího info@f-mobil.cz, měnit nebo odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a platební instituce, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a jeho platbu.
Osobní údaje zákazníků (kupujících) budou použity výhradně k účelu plnění z kupní smlouvy a marketingovým akcím F-mobil.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
Předmětem nakládání s osobními údaji jsou údaje vyplněné kupujícím při objednávce zboží a služeb, zejména jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, datum narození, místo bydliště, sídlo, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, podpis a digitální podpis.
Zpracování osobních údajů probíhá tak, aby kupující (subjekt osobních údajů) neutrpěl újmu na svých právech a nakládáním s těmito údaji nebylo nepřiměřeně zasahováno do osobního a soukromého života kupujícího.
Prodávající obchodní korporace F-communication s.r.o., IČ: 27935736, se sídlem Horažďovice, Husovo náměstí 147, okres Klatovy, PSČ 34101 je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067571.


Prodávající F-mobil používá technologii „cookie" k zlepšení a zjednodušení vašeho pohybu na stránkách F-mobil. Soubory „cookie" jsou odeslány do vašeho počítače a identifikují vás jako unikátního uživatele a ukládají vaše osobní preference a technické informace. Používáme:

 • a)    trvalá „cookies" (tj. cookies která zůstávají ve vašem počítači tak dlouho, dokud je nevymažete) a
 • b)    dočasná „cookies" (tj. cookies, která zmizí, když zavřete váš prohlížeč).

„Cookies" samy neobsahují ani neodhalují žádné osobní informace. Pokud prostřednictvím stránek prodávajícího (www.F-mobil.cz) zadáte nějaké osobní informace, mohou být tyto informace přiřazeny k údajům uložených v souborech cookies.
Udělením souhlasu může F-mobil zpracovávat soubory „cookies“ v souladu se směrnicí 95/46/ES o účelu "cookies". Pokud nesouhlasíte s používáním cookies prodávajícím, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby neakceptoval cookies můžete (pokyny ohledně toho, jak změnit nastavení ohledně cookies ve vašem prohlížeči naleznete v oddíle Pomoc vašeho prohlížeče, např. využitím tzv. „anonymního režimu“). Pokud nastavení změníte, nebudete mít přístup k určitým částem webových stránek prodávajícího.

F-mobil plně respektuje soukromí a ochranu osobních údajů všech svých zákazníků. Soubory cookies jsou chráněny a informace z nich pocházející jsou předávány třetím osobám jen v nezbytném rozsahu pro účely platby nebo dopravy zboží a služeb.
Soubory cookies nám pomáhají lepší selekci nabídek pro naše zákazníky a lépe vyhodnocují preference kupujících. Pro případ dotazů a připomínek týkajících se souborů cookies a jejich využívání se kupující mohou obrátit na prodávajícího na kontaktním e-mailu info@f-mobil.cz.
 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, dle tarifů jeho poskytovatele. Prodávající si neúčtuje žádných zvláštních poplatků za komunikaci na dálku.

IX. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje F-mobil prostřednictvím elektronické adresy reklamace@f-mobil.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle F-mobil na elektronickou adresu kupujícího.
F-mobil je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační obrázky, které nemusí souhlasit s názvem ani s barvou zboží.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách F-mobilu, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a F-mobilem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 11. července 2016. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Máte dotaz?
Zeptejte se našich fajnšmekrů

16

Zkušení specialisté
máme více než 16 let zkušeností

Autorizovaný prodejce
prodáváme zboží z oficiální české distribuce

Fakt rychlé dodání
zboží skladem posíláme do 24 hodin

7

F-Mobil prodejen
přijďte se poradit

Podělte se o své úlovky na Instagramu. Použijte #Fmobil Pochlubte se na Instagramu. Použijte F-mobil Podělte se se svým chytrým zařízením na Instagramu. Použijte #Fmobil Zobrazit profil